Organisatie

Sinds 8 mei 2002 is de Oosterschelde officieel een nationaal park. Het overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het nationaal park.

 

Onafhankelijk voorzitter is de heer Siebe Kramer.

De communicatie en educatie van het nationaal park is ondergebracht bij IVN Zeeland.

Het secretariaat wordt verzorgd door provincie Zeeland, afdeling Water, Bodem & Natuur.

 

Op dit moment ligt er een aanvraag bij de Belastingdienst om het Nationaal Park Oosterschelde te voorzien van een ANBI status. Meer hierover onder het kopje 'Organisatie'. 

Internationaal begrip

"Nationaal Park" is een internationaal erkend begrip. Overal ter wereld worden waardevolle natuurgebieden en ecosystemen behouden, beschermd en ontwikkeld door ze als nationaal park aan te wijzen. In Nederland waren de Veluwezoom en de Hoge Veluwe de eerste nationale parken. Die zijn in de jaren dertig op particulier initiatief ingesteld. In 1980 is de Nederlandse overheid begonnen met de voorbereidingen van een heel stelsel van nationale parken in Nederland. Op het moment zijn er 19 van deze extra beschermde natuurgebieden (excl. Hoge Veluwe en Veluwezoom). Deze parken zijn opgericht om de natuur te beschermen en waar mogelijk te ontwikkelen.

 

Het instellen van nationale parken gebeurt vanuit een internationale afspraak om grote natuurgebieden te behouden, waarin één of meer belangrijke ecosystemen voorkomen. Ze worden ingesteld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, met instemming van de eigenaren, beheerders en andere betrokken instanties. Nederlandse nationale parken zijn aaneengesloten natuurgebieden van tenminste 1000 hectare (10 km2) met bijzondere natuurwaarden. 

 

 

Doelstellingen

De Nederlandse nationale parken hebben vier doelstellingen:
• Natuurbehoud en -ontwikkeling
• Natuurgerichte recreatie
• Voorlichting en educatie
• Wetenschappelijk onderzoek

 

Alle nationale parken zijn kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is het Nederlandse stelsel van natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindende zones zoals dat is vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Nationale parken zijn aandachtsgebieden van de Rijksoverheid.

Een ANBI-status

 

Stichting Nationaal Park Oosterschelde heeft een aanvraag ingediend om aangemerkt te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U draagt daarom - net als wij - geen belasting af over uw gift, periodieke schenking, erfstelling en legaat. Donaties investeren we volledig in behoud van de natuur, verbetering van kwaliteit en beleefbaarheid van de Oosterschelde . Ze komen zo ten goede aan het waarborgen en verbeteren van de unieke combinatie van natuur, educatie en recreatie. Het Algemeen Bestuur van het Nationaal Park Oosterschelde ziet er op toe dat ontvangen bijdragen juist worden besteed.

 

Openbare gegevens

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Jaarverslagen