Openbare gegevens ANBI status

ANBI openbare gegevens

 

Naam 

 

 

RSIN                                     

Bezoekadres                       

Postadres                             

Telefoonnummer               

Emailadres                         

 

 

Stichting Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde

(publieksnaam: Nationaal Park Oosterschelde)

808302048

Duizendblad 38, 4421 MC Kapelle

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg

0118 63 10 11

npo@zeeland.nl

ORGANISATIE

 

Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde

De Oosterschelde kent in haar hoedanigheid van Nationaal Park een overlegorgaan dat verantwoordelijk is  voor  het  functioneren  van  het  park.  Overheden,  maatschappelijke  organisaties  en  particulieren werken onder de koepel van Nationaal Park Oosterschelde samen aan het behoud van de natuur, verbetering van kwaliteit en beleefbaarheid,  alsmede aan  het  monitoren  van  de  draagkracht  van  het  totale  systeem.  Hierbij  vereisen  biodiversiteit  en ecologie voortdurend aandacht in relatie tot economie en beheersbare recreatie. Alle partners vertegenwoordigd in het overlegorgaan hebben vanuit hun eigen identiteit verantwoordelijkheid in de uitvoering van de taken, die uitgevoerd worden vanuit het eigen budget. In samenhang met Nationaal Park Oosterschelde is Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde opgericht.

 

Het overlegorgaan bestaat officieel uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. Met ingang van 9 juli 2013 is het Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde een adviescommissie van de Provincie Zeeland geworden. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder leiding van onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door provincie Zeeland, afdeling Water, Bodem & Natuur. De communicatie en educatie van de Nederlandse Nationale Parken is landelijk ondergebracht bij IVN. Zij heeft de opdracht van het Rijk om dit te verzorgen. Vanuit IVN Zeeland zijn twee medewerkers Communicatie & Educatie actief  voor de Oosterschelde.

Algemeen bestuur

In het Algemeen Bestuur zijn vertegenwoordigers gezeteld van alle spelers in het Nationaal Park, namelijk Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, de zeven gemeenten rondom de Oosterschelde (Noord-Beveland, Goes, Schouwen-Duiveland, Kapelle, Reimerswaal, Veere en Tholen), Stichting het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Zeeuwse Milieu federatie (als vertegenwoordiger van het Deltaoverleg), Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, IVN en de visserij.

 

Taken van het Algemeen Bestuur

De taken van het Algemeen Bestuur van het Nationaal Park Oosterschelde zijn:

  • vaststellen van het Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde
  • bewaken van de uitvoering van dit Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde
  • vaststellen van de begroting
  • vaststellen van de jaarrekening
  • kennisnemen van voornemens en taken, of bevoegdheden uit te oefenen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen in het Oosterscheldegebied (inclusief onderhouds- of beheersplannen)
  • vaststellen van het jaarverslag

 

Naast de officiële taken zet het Algemeen Bestuur zich in voor strategische afstemming van diverse onderwerpen rondom de Oosterschelde. Ook worden conferenties georganiseerd rondom actuele thema's. Zo is de problematiek van de zandhonger met de organisatie van drie bestuurlijke conferenties  op de kaart gezet.

 

Bezoldiging voorzitter

Uit: Instellingsbesluit Overlegorgaan NPO Provinciaal Blad nr. 20 van 2013

De voorzitter ontvangt een door Gedeputeerde Staten te bepalen vergoeding, alsmede reis- en verblijfkosten, op basis van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden (Provinciaal Blad nr. 16

van 2010). Adviseurs ontvangen een vergoeding van de Stichting ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde, voor zover passend binnen de begroting.

 

Overige leden zijn onbezoldigd.

Het secretariaat van het overlegorgaan wordt verzorgd door de Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten wijzen een secretaris aan. De secretaris valt onder de cao voor provinciale ambtenaren.

 

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK nr. 22044408). Sinds 5 december 2003 kent de Stichting ook statuten waaraan de leden van het Algemeen Bestuur zich moeten houden. Het bestuur van de Stichting bestaat naast de voorzitter uit nog twee leden van het Algemeen Bestuur. Het dagelijks bestuur is sinds 2017 samengevoegd met het algemeen bestuur. 

 

Zij controleren de kostenverantwoording en de prestatiebewijzen zoals dit bij het verstrekken van de subsidie is opgedragen door Gedeputeerde Staten. Zij bespreken de lopende zaken binnen het park en bereiden de vergaderingen van het algemeen bestuur voor.

 

Statuaire bestuurssamenstelling van de Stichting Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde

Voorzitter: dhr. S.W.G.M. Kramer

secretaris: dhr. M.J.A. Delhez (gemeente Noord-Beveland)

penningmeester: dhr. A. van Hees (Staatsbosbeheer)

 

De Stichting Ondersteuning Overleg Orgaan Nationaal Park Oosterschelde kent geen beloningsbeleid, u kunt hiervoor de statuten raadplegen via deze link.