Nationaal Park Oosterschelde zoekt nieuwe voorzitter

In verband met het einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter is het overlegorgaan per 1 januari 2020 op zoek naar een nieuwe, enthousiaste voorzitter.

 

Nationaal Park Oosterschelde is een samenbindend platform waar afstemming en uitwisseling plaatsvindt binnen de Oosterschelde, maar ook met andere natuurgebieden in Zeeland en daarbuiten. Ze is de ‘spin in het web’ geworden in het Oosterscheldegebied en zorgt voor verbinding tussen de partijen en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving van de natuur.

 

De ambitie van Nationaal Park Oosterschelde is om, op basis van de sterke structuur die in de afgelopen jaren is opgebouwd, in de komende jaren te blijven vernieuwen en ontwikkelen. Hierbij krijgt het gebied te maken met uitdagingen als gevolg van bijvoorbeeld zeespiegelstijging en toenemende ruimtelijke druk. Ook de ontwikkelingen binnen het Rijksprogramma Nationale Parken zijn belangrijk voor het park, evenals een aantal initiatieven voor nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de Zuidwestelijke Delta waarin Nationaal Park Oosterschelde toekomstgericht meedenkt. Binnen deze dynamiek zijn de komende jaren bepalend voor de toekomstpositie van Nationaal Park Oosterschelde. 

 

Organisatie

Aansturing gebeurt door het algemeen bestuur van het overlegorgaan waarin alle bij Nationaal Park Oosterschelde betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Deze partners hebben vanuit hun eigen identiteit verantwoordelijkheid in de uitvoering van de taken. Ter ondersteuning van het overlegorgaan is een stichting opgericht. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een kernteam.

 

Wij zoeken een voorzitter die…

 • een actief pleitbezorger wil zijn van de natuur- en landschapswaarden en de beleving daarvan in en rond de Oosterschelde;
 • aantoonbare affiniteit heeft met sectoren als natuur, recreatie, visserij, wetenschap, onderwijs en waterveiligheid;
 • een onafhankelijke positie inneemt en van daaruit partijen kan verbinden en mobiliseren;
 • zich een voortrekkersrol toe-eigent in de uitdagingen die op het Oosterscheldegebied afkomen en daarbij toekomstgericht en grensoverschrijdend te werk gaat;
 • ruime bestuurlijke ervaring heeft;
 • beschikt over een actueel en sterk regionaal en landelijk netwerk;
 • bekend is met de cultuur en de maatschappelijke en (politiek-)bestuurlijke situatie in Zeeland;
 • daadkrachtig leiding kan geven in veranderende organisatorische processen;
 • beschikt over voldoende tijd (indicatief 2 á 3 dagdelen per week) om de functie inhoud te geven.

 

De voorzitter…

 • leidt bestuursvergaderingen van het algemeen bestuur van het overlegorgaan (2 á 3 keer per jaar);
 • vormt samen met penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur van het overlegorgaan en de stichting (4 á 5 bijeenkomsten per jaar);
 • draagt zorg voor (door)ontwikkeling van visie, meerjarenbeleid en ambities;
 • heeft regelmatig overleg met het dagelijkse kernteam, bestaand uit de ambtelijk secretaris en de coördinator en medewerker Communicatie & Educatie;
 • vertegenwoordigt het park in diverse regionale en landelijke besturen (o.a. Samenwerkende Nationale Parken, Bestuurlijk Overleg Oosterschelde Toekomst).

 

Procedure

De selectiecommissie is samengesteld uit bestuursleden. De gesprekken vinden plaats op 21 augustus aanstaande. De voorzitter wordt benoemd door Gedeputeerde Staten van Zeeland voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. Deze functie is onbezoldigd, wel is sprake van een onkostenvergoeding.

 

Interesse?

U kunt uw sollicitatie tot en met 19 juli aanstaande sturen naar de secretaris Ineke Zuijderhoudt (cl.zuijderhoudt@zeeland.nl) met als onderwerp ‘Vacature voorzitter Nationaal Park Oosterschelde’. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Wilco Jacobusse (+316 46 36 73 30) of Ineke Zuijderhoudt (+316 25 72 65 98).

Pdf vacature