Bestuur

Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde

Het overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde is verantwoordelijk voor het functioneren van het park. Overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren werken onder de koepel van Nationaal Park Oosterschelde samen aan het behoud van de natuur en de verbetering van de kwaliteit en beleefbaarheid van het park. Hierbij vereisen  biodiversiteit  en ecologie voortdurend aandacht in relatie tot economie en beheersbare recreatie. Alle partners vertegenwoordigd in het overlegorgaan hebben vanuit hun eigen identiteit verantwoordelijkheid in de uitvoering van de taken, die uitgevoerd worden vanuit het eigen budget. In samenhang met Nationaal Park Oosterschelde is Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde opgericht.

 

Het overlegorgaan bestaat officieel uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. Met ingang van 9 juli 2013 is het Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde een adviescommissie van de Provincie Zeeland geworden.

 

De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder leiding van onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door Provincie Zeeland. De communicatie en educatie van de Nederlandse Nationale Parken is landelijk ondergebracht bij IVN. Zij heeft de opdracht van het Rijk om dit te verzorgen. Vanuit IVN Zeeland zijn twee medewerkers Communicatie & Educatie actief  voor de Oosterschelde.

 

Algemeen bestuur

In het Algemeen Bestuur zijn vertegenwoordigers gezeteld van alle spelers in het Nationaal Park, namelijk Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, de zeven gemeenten rondom de Oosterschelde (Noord-Beveland, Goes, Schouwen-Duiveland, Kapelle, Reimerswaal, Veere en Tholen), Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Zeeuwse Milieu federatie, het watersportverbond, de Nederlandse Onderwatersport Bond, IVN en de visserij.

 

De taken van het Algemeen Bestuur van Nationaal Park Oosterschelde zijn:

  • vaststellen van het Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde
  • bewaken van de uitvoering van dit Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde
  • vaststellen van de begroting
  • vaststellen van de jaarrekening
  • kennisnemen van voornemens en taken, of bevoegdheden uit te oefenen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen in het Oosterscheldegebied (inclusief onderhouds- of beheersplannen)
  • vaststellen van het jaarverslag

Naast de officiële taken zet het Algemeen Bestuur zich in voor strategische afstemming van diverse onderwerpen rondom de Oosterschelde. Ook worden conferenties georganiseerd rondom actuele thema's. Zo is de problematiek van de zandhonger met de organisatie van drie bestuurlijke conferenties  op de kaart gezet.

 

Bezoldiging voorzitter

Uit: Instellingsbesluit Overlegorgaan NPO Provinciaal Blad nr. 20 van 2013

De voorzitter ontvangt een door Gedeputeerde Staten te bepalen vergoeding, alsmede reis- en verblijfkosten, op basis van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden (Provinciaal Blad nr. 16 van 2010). Adviseurs ontvangen een vergoeding van de Stichting ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde, voor zover passend binnen de begroting.

Overige leden zijn onbezoldigd. Het secretariaat van het overlegorgaan wordt verzorgd door de Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten wijzen een secretaris aan. De secretaris valt onder de cao voor provinciale ambtenaren.

  

Statutaire bestuurssamenstelling van de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde

Voorzitter: dhr. K. Provoost

Secretaris: mvr. I. von Harras (ZMf)

Penningmeester: dhr. W.H.J.M. Schenkelaars (gemeente Noord-Beveland)

 

 

De Stichting Ondersteuning Overleg Orgaan Nationaal Park Oosterschelde kent geen beloningsbeleid, u kunt hiervoor de statuten raadplegen via deze link.