Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde

Het overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde is verantwoordelijk voor het functioneren van het park. Overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren werken onder de koepel van Nationaal Park  Oosterschelde samen aan het behoud van de natuur en de verbetering van de kwaliteit en beleefbaarheid van het park. Hierbij vereisen  biodiversiteit  en ecologie voortdurend aandacht in relatie tot economie en beheersbare recreatie. Alle partners vertegenwoordigd in het overlegorgaan hebben vanuit hun eigen identiteit verantwoordelijkheid in de uitvoering van de taken, die uitgevoerd worden vanuit het eigen budget. In samenhang met Nationaal Park Oosterschelde is Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde opgericht.

Het overlegorgaan bestaat officieel uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. Met ingang van 9 juli 2013 is het Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde een adviescommissie van de Provincie Zeeland geworden. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder leiding van onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door Provincie Zeeland. De communicatie en educatie van de Nederlandse Nationale Parken is landelijk ondergebracht bij IVN Natuureducatie. Zij heeft de opdracht van het Rijk om dit te verzorgen. Vanuit IVN zijn twee medewerkers actief voor het Nationaal Park.

Algemeen bestuur

In het Algemeen Bestuur zijn vertegenwoordigers gezeteld van alle spelers in het Nationaal Park, namelijk Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, de zeven gemeenten rondom de Oosterschelde (Noord-Beveland, Goes, Schouwen-Duiveland, Kapelle, Reimerswaal, Veere en Tholen), Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Zeeuwse Milieufederatie, Hiswa/Recron, het watersportverbond, de Nederlandse Onderwatersport Bond, IVN Natuureducatie en de visserij.

De taken van het Algemeen Bestuur van Nationaal Park Oosterschelde zijn:

 • vaststellen van het Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde
 • bewaken van de uitvoering van dit Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde
 • vaststellen van de begroting
 • vaststellen van de jaarrekening
 • kennisnemen van voornemens en taken, of bevoegdheden uit te oefenen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen in het Oosterscheldegebied (inclusief onderhouds- of beheersplannen)
 • vaststellen van het jaarverslag (jaarverslag 2022)
 • vaststellen van het ambitiedocument 2022
 • vaststellen van de communicatie & educatie strategie 2022

Naast de officiële taken zet het Algemeen Bestuur zich in voor strategische afstemming van diverse onderwerpen rondom de Oosterschelde. Ook worden conferenties georganiseerd rondom actuele thema’s. Zo is de problematiek van de zandhonger met de organisatie van drie bestuurlijke conferenties  op de kaart gezet.

Bezoldiging voorzitter

Uit: Instellingsbesluit Overlegorgaan NPO Provinciaal Blad nr. 20 van 2013

De voorzitter ontvangt een door Gedeputeerde Staten te bepalen vergoeding, alsmede reis- en verblijfkosten, op basis van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden (Provinciaal Blad nr. 16 van 2010). Adviseurs ontvangen een vergoeding van de Stichting ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde, voor zover passend binnen de begroting.

Overige leden zijn onbezoldigd. Het secretariaat van het overlegorgaan wordt verzorgd door de Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten wijzen een secretaris aan. De secretaris valt onder de cao voor provinciale ambtenaren.

Statutaire bestuurssamenstelling van de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde

 • Voorzitter: dhr. K. Provoost
 • Secretaris: mevr. I. von Harras (ZMf)
 • Penningmeester: dhr. M. van Overloop (gemeente Reimerswaal)

De Stichting Ondersteuning Overleg Orgaan Nationaal Park Oosterschelde kent geen beloningsbeleid. Je kunt hiervoor de statuten raadplegen.

ANBI-status

Stichting Nationaal Park Oosterschelde is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je draagt daarom geen belasting af over je gift, periodieke schenking, erfstelling en legaat aan de stichting. Donaties zetten we volledig in voor het behoud van de natuur en de verbetering van de kwaliteit en beleefbaarheid van Nationaal Park Oosterschelde. Het Algemeen Bestuur van het Nationaal Park Oosterschelde ziet erop toe dat ontvangen bijdragen juist worden besteed.

Naam Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde (publieksnaam: Nationaal Park Oosterschelde)
RSIN 8083.02.048
KvK 22044408
Postadres Postbus 6001, 4330 LA Middelburg
Telefoon 0118 – 63 10 11
E-mail np.oosterschelde@ivn.nl
Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij