Doelstellingen

Doelstellingen

Nationaal Park is een internationaal erkend begrip. Overal ter wereld worden waardevolle natuurgebieden en ecosystemen behouden, beschermd en ontwikkeld door ze als nationaal park aan te wijzen.

 

De Nederlandse nationale parken hebben vier doelstellingen:

  1. Bescherming en ontwikkeling natuur en landschap
  2. Sterk stimuleren van communicatie en educatie
  3. Stimuleren van natuurgerichte recreatie
  4. Bevorderen van onderzoek

Deze doelen zijn dan ook het vertrekpunt voor de doelstellingen van Nationaal Park Oosterschelde. 

 

Alle nationale parken zijn kerngebieden van het Natuurnetwerk. Dit is het Nederlandse stelsel van natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindende zones zoals dat is vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Nationale parken zijn aandachtsgebieden van de Rijksoverheid.

 

 

Het beleid van Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde is een samenbindend platform waar afstemming en uitwisseling plaatsvindt binnen de Oosterschelde, maar ook met andere natuurgebieden in Zeeland en Nederland. Nationaal Park Oosterschelde is de ‘spin in het web’ en zorgt voor verbinding tussen de partijen en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving.

 

Met de natuur als basis en randvoorwaarde zijn communicatie & educatie en natuurgerichte recreatie de belangrijkste pijlers voor Nationaal Park Oosterschelde. NPO wil zoveel mogelijk mensen bewust maken en laten genieten van de natuur in en om het water. Zo wordt er een jaarrond activiteitenprogramma georganiseerd voor bezoekers en omwonenden om de Oosterschelde te laten beleven. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor onder meer de natuurwaarden en de achtergronden van beheermaatregelen, de effecten van de mens op de natuur en het nut van natuurbehoud. Dit gebeurt in de vorm van excursies, cursussen en een educatieprogramma voor scholen. Langs de randen van het park is een parelsnoer van voorzieningen aangelegd om het park duidelijk zichtbaar en beleefbaar te laten zijn voor bezoekers. Vanaf 2018 zal het vernieuwde basispakket Communicatie & Educatie voor nationale parken uitgevoerd worden in het Oosterscheldegebied, evenals het pluspakket.

 

In de afgelopen vijftien jaar heeft Nationaal Park Oosterschelde een grote hoeveelheid kennis en ervaring opgedaan en beslaat het gebied van communicatie en educatie een breed werkveld. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met overheden, educatieve centra, terreinbeherende organisaties en ondernemers (gastherennetwerk).

 

NPO is een platform met een belangrijke signaleringsfunctie in de bescherming van de bijzondere deltanatuur, boven en onder water. NPO heeft verantwoordelijkheid in het signaleren en agenderen van problemen die zich voordoen in het gebied.

 

Op het gebied van onderzoek en monitoring is een groot aantal partijen actief in het Oosterscheldegebied. Het gaat veelal om specialistisch onderzoek, waarbij Nationaal Park Oosterschelde voornamelijk een bijdrage levert in de vorm van communicatie en educatie. Voor belangrijke onderzoeksthema’s die gerelateerd zijn aan de doelstellingen zet Nationaal Park Oosterschelde zich actief in om deze op de agenda te zetten.