Bijzondere muurtjes met bijzondere natuurwaarden

‘Muraltmuren’ en bijbehorende betonnen glooiingen hebben een hoge cultuurhistorische en natuurwaarde die wel wat meer aandacht verdienen. In 2020 heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland(SLZ) zich met het project ‘Mossen en korstmossen op muraltmuurtjes rond de Oosterschelde’ gericht op onderhoud, onderzoek en educatie omtrent deze bijzondere landschapselementen.

Waardevol

Tussen 1906 en 1935 werden muraltmuren als kosten- en grondbesparende methode van dijkverhoging op ruim 120 km Zeeuwse dijken geplaatst. Ze vertellen het verhaal van de strijd tegen het water uit het recente verleden. Maar doordat hun oorspronkelijke functie is verdwenen vindt er rond de Oosterschelde geen onderhoud meer aan plaats. Daarnaast hebben de muraltmuurtjes een hoge natuurwaarde, bijvoorbeeld als leefruimte voor allerlei, deels zeldzame, soorten mossen en korstmossen. Deze zijn door hun bijzondere eigenschappen uitermate geschikt als “gids” bij het leren over de natuur, zeker ook voor kinderen.

Onderhoud, educatie en onderzoek

Op verschillende locaties rondom het Nationaal Park zijn muraltmuurtjes vrijgemaakt van woekerende begroeiing en is de onderhoudsstaat bepaald. Ze zijn daarmee zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor bezoekers en het leefgebied van (korst)mossen is hiermee verbeterd. Er is een lespakket over korstmossen samengesteld, als toevoeging op de bestaande ‘Leskist Natuur rond de Oosterschelde’ van het Nationaal Park, waarmee kinderen op school en op locaties rondom de Oosterschelde meer over de natuur in het algemeen en korstmossen in het bijzonder kunnen leren. Deze vaak over het hoofd geziene levensvormen bieden namelijk een bijzonder kijkje in de werking van de natuur. Tenslotte zijn er op tien locaties op vrijwillige basis mos- en korstmossoorten geïnventariseerd door twee experts, met bijzondere aandacht voor de voor dit biotoop karakteristieke soorten.